อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา

พาโนรามา...เมืองไทย
Panorama of Thailand


The Monument of King Naresuan The Great, Ayutthaya