สวนโมกข์อยู่ที่ไหน บรรยายธรรม เรื่อง สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
หน้าหลัก | สวนโมกขพลาราม | สวนโมกข์ พุมเรียง | ธรรมาศรมนานาชาติ | ขอขอบพระคุณ

อบรมพระนวกะ
 
เชิญรับฟังเสียงบันทึก การบรรยายธรรม อบรมพระนวกะ
เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2526
โดย ท่านพุทธทาส ภิกขุ
เรื่อง
สวนโมกข์อยู่ที่ไหน

 

RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย
www.rosenini.com