สวนโมกข์อยู่ที่ไหน ขอขอบพระคุณ
หน้าหลัก | สวนโมกขพลาราม | สวนโมกข์ พุมเรียง | ธรรมาศรมนานาชาติ | สวนโมกข์อยู่ที่ไหน

 
รวมลิงค์
พระพุทธศาสนา

http://www.buddhadasa.org/
http://www.budpage.com/
http://larndham.net/index.php
http://skyd.org/
http://www.dhammathai.org/
http://www.watkoh.com/
http://www.manodham.com/
http://www.vimokkhadhamma.com/

http://www.rosenini.com/suanmokkh/
 

 
 
สวนโมกข์อยู่ที่ไหน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษในโอกาส ๑๐๐ ปี พุทธทาส
๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๙ - ๒๕๔๙

๑๐๐ พุทธทาส


ให้เปล่า
เป็นธรรมทาน

ขอรับ ซีดี
สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
โดย เขียน ชื่อ-ที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจน
บนซองจดหมายเปล่าี่ขนาด 5.25 x 7.25 นิ้ว
(133 x 184 มม.) หรือ ขนาดที่สามารถใส่แผ่นซีดีได้
ติดแสตมป์เพียง 5 บาท

และส่งมายัง
RoseNini
เลขที่ 15 ซอยพระยาพิเรนทร์ ถนนเชื้อเพลิง
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กทม. 10120

(วงเล็บมุมซอง สวนโมกข์อยู่ที่ไหน)
RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้
เพื่อเป็นสื่อร่วมกันเผยแพร่มรดกอันล้ำค่ายิ่งของโลก
ให้สืบต่อไปสู่ชนรุ่นหลัง ดั่ง

มรดกที่ ๗ ที่ ท่านพุทธทาส ได้ฝากไว้
สวนโมกข์ คือ มหรสพทางวิญญาณ
เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี สำหรับสัตว์ที่มีสัญชาตญาณแห่งการต้องมีสิ่งประเล้าประโลมใจ
อันเป็นปัจจัยฝ่ายวิญญาณ เพิ่มเป็นปัจจัยที่ห้า ให้แก่ปัจจัยที่สี่อันเป็นฝ่ายร่างกาย.
ขอให้ช่วยกันจัดให้มีขึ้นไว้สำหรับใช้สอย เพื่อประโยชน์ดังกล่าวแล้ว แก่คนทุกคน.

postcard postcard

ขอขอบพระคุณสวนโมกขพลาราม และ ธรรมทานมูลนิธิ
วนโมกขพลาราม ๖๘/๑ หมู่ ๖ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๗๗๔๓-๑๕๙๖, ๐-๗๗๔๓-๑๖๖๑-๒
โทรสาร ๐-๗๗๔๓-๑๕๙๗
พระดุษฎี เมธังกุโร
คุณเมตตา พานิช
คุณอุปถัมภ์ สมบูรณ์ศิลป์
คุณสายหยุด บารมี
คุณประคิ่น ปิ่นทอง
คุณเกรียงศักดิ์ อนุพนธ์วรกิจ
คุณพิกุล ศรีวงศ์เจริญ

ที่ปรึกษาหนังสือ CHAIYA : สวนโมกข์
กวี พงศ์โสภา
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

หนังสือ ภาพฝาผนัง โรงมหรสพทางวิญญาณ
จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา และ สถาบันบันลือธรรม
โดยการสนับสนุนของ ธรรมทานมูลนิธิ


หนังสือ อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์ จาก พุทธทาสภิกขุ
๒๔๔๙ - ๒๕๒๙
จัดพิมพ์โดย ธรรมทานมูลนิธิ
ด้วยทุนบริจาคจากคณะศิษยานุศิษย์ มิตรสหายผู้หวังดี
ในการจัดงานอาจาริยบูชาล้ออายุครบ ๘๐ ปี


หนังสือ อนุทินภาพ ๖๐ ปี สวนโมกข์ : ประทีปธรรมแห่งสยาม
อรศรี งามวิทยาพงศ์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง

วารสาร ดอกโมกข์ รายตรีมาส
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒


เว็บไซต์ พุทธทาสศึกษา
www.buddhadasa.org
โดย กลุ่มพุทธทาสศึกษา
ตู้ ปณ.๓๘ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

แหล่งข้อมูลคุณสุมาลี มหณรงค์ชัย
คุณสุเมธี หาญเจริญทรัพย์
คุณชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
คุณปิยนุช หนูนุ่ม

คำบรรยายภาคภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์ Where Suan Mokkh is
คุณกนกพร พรเฉลิมพงศ์
คุณพิมพ์ประภา สุขทรรศนีย์
คุณนวรัตน์ แสงนาค
คุณสุเมธี อังสุเมธางกูร

พิสูจน์อักษร/ตรวจทานระบบลิงค์คุณพรชัย สินธนมงคลกุล

สร้างสรรค์งานดนตรีประกอบ
 
 
 


http://www.rosenini.com
RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย
www.rosenini.com
มโนธรรม อัคคธรรมวงศ์
ภาณุ อัคคธรรมวงศ์
วิโมกข์
อัคคธรรมวงศ์
 ช่างคิด ช่างทำ
 ช่างสารพัด ช่างสารพัน
 ช่างภาพ ช่างภาร